Vieclamtainha24 Kế toán
Chuyên viên kế toán $ 5tr - 7tr

Chuyên viên kế toán

Theo dõi tất cả mọi khoản thu - chi của công ty. Thực hiện tổng hợp, quyết toán lương của nhân viên.
Vieclamtainha24
+1 (856) 656 4646
Đăng tuyển dụng

Email nội dung tuyển dụng, khoảng thời gian đăng tuyển để bắt đầu